PROGRAM TAHFIDZUL QUR’AN

 

 

PROGRAM SALAFIYAH WUSTHO

KELAS 7

KELAS 8

KELAS 9

 

PROGRAM TAKHASUS

 

PROGRAM MADRASAH ALIYAH

KELAS 10

KELAS 11

KELAS 12

 

 

 

DAFTAR MATA PELAJARAN PROGRAM SALAFIYAH WUSTHO

1. AL QURAN 8 KHAT/IMLA 14 BAHASA INGGRIS
2 HADITS 9 SIRAH NABI 15 MATEMATIKA
3 TAUHID 10 BAHASA ARAB 16 IPA
4 FIQIH 11 AKIDAH 17 IPS
5 TAFSIR 12 AKHLAK 18 PKn
6 NAHWU/SHARAF 13 B.INDONESIA 19 TIK
7 SHARAF

DAFTAR MATA PELAJARAN PROGRAM MADRASAH ALIYAH

1. AL QURAN 12 MATEMATIKA
2 HADITS 13 IPA
3 FIQIH 14 IPS
4 TAFSIR 15 PKn
5 NAHWU 16 TIK
6 ILMU TAFSIR 17 SOSIOLOGI
7 TARIKH ISLAMI 18 GEOGRAFI
8 AKHLAK 19 SEJARAH
9 AQIDAH 20 EKONOMI
10 BAHASA INDONESIA 21 SEJARAH DUNIA
11 BAHASA INGGRIS 22 SEJARAH LINTAS MINAT